Αναπτυξιακά Προγράμματα

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΜΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΜΕ) ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • Να είναι ο ΚΑΔ τους επιλέξιμος (κωδ. 705 και 761 του εντύπου Ε3)
 • Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα (σε ΕΜΕ) το 2008
 • Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
 • Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
  • από € 50.000 μέχρι € 10.000.000 για την ενότητα «Μεταποίηση»
  • από € 30.000 μέχρι € 10.000.000 για τις ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»
  • από € 25.000 μέχρι € 10.000.000 για την ενότητα «Τουρισμός».

Από την παρούσα προκήρυξη εξαιρούνται:

(α). Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας, (β). οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, (γ). οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας και (δ). όσες δεν έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

 • Μεταποίηση: € 50.000 – € 300.000
 • Τουρισμός: € 30.000 – € 250.000
 • Εμπόριο, Υπηρεσίες: € 20.000 – € 200.000

Προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων:

 • Μεταποίηση και Τουρισμός: 18 μήνες + 4 μήνες παράταση. ΔΥΟ τροποποιήσεις αντικειμένου.
 • Εμπόριο και Υπηρεσίες: 12 μήνες + 2 μήνες παράταση. ΜΙΑ τροποποίηση αντικειμένου.

Η επιδότηση και η ιδιωτική συμμετοχή έχουν ως εξής:

Επιχορήγηση Ίδια συμμετοχή (min) Τραπεζικό δάνειο (max)
(Α). Περιφέρεια Αττικής, Νομός Θεσσαλονίκης 55% 20% 25%
(Β). Υπόλοιπη Ελλάδα 65% 20% 15%

Ως ίδια συμμετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των ατομικών η καταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση από ελεύθερα προς διανομή αποθεματικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Συνοπτική Περιγραφή Επιλέξιμων Δαπανών

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενο προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης (100% για τον Τουρισμό)

2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, Δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την εξοικονόμηση ενέργειας.

5. Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης.

6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος € 15.000)

8. Προβολή - Προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση όπως ισχύει.

9. Αμοιβές Συμβούλων: Το κόστος (α). εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και (β). παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των € 1.000 το καθένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκσυγχρονισμό κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες ο εκσυγχρονισμός κτιρίων εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
 • Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη περίοδος κατά την στιγμή της υποβολής της επενδυτικής πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικό μίσθωσης με ισχύ οκτώ (8) ετών προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
 • Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
 • Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 • Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 25.05.09, ημέρα προδημοσίευσης του προγράμματος

Καταβολή δημόσιας επιχορήγησης

Παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήματος προκαταβολής έναντι του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του ποσού της επιχορήγησης (δημόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής είναι η κατάθεση ισόποσης (με το ύψος της προκαταβολής) εγγυητικής επιστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες και την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με την AMACON, Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, στα τηλέφωνα 210 48 38 710 – 8.