Αναπτυξιακά Προγράμματα

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

1. Στόχος Του Προγράμματος

Τα Σχέδια Διαρθρωτικής προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
 • Ειδικοί Στόχοι :
  • Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες
  • Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής

2. Δικαιούχοι, Ωφελούμενοι Και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
  - Να απασχολούν 20-49 εργαζόμενους,
  - Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
  - Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008,
  - Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000€) σε άλλες προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση.
 • Άμεσα ωφελούμενες είναι οι επιχειρήσεις. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι απασχολούμενοι είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Εξαιρέσεις-Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής

 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με οδηγία ΕΕ C 244 της 01.10.2004.

3. Επιλέξιμες Ενέργειες

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος καλούνται να υλοποιήσουν Συμβουλευτικές δράσεις και δράσεις Κατάρτισης:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής για σύνταξη «Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής», παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και
 • Δράσεις κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού (θεωρία και πρακτική άσκηση).

4. Εκπαιδευτικοι Οροι

 • Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύμφωνα με το ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:
  • Διάρκεια κατάρτισης 30-300 ώρες
  • Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα 5-25 άτομα
  • Θεωρητική κατάρτιση 60-80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος
 • Η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση υλοποιείται εντός ή/ και εκτός ωρών εργασίας.
 • Η κατάρτιση θα γίνεται σε πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ ή σε πιστοποιημένες δομές της εταιρίας.

5. Προϋπολογισμός- Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Συνολικός Προϋπολογισμός ως 200.000€ (100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

2. Επιλέξιμες δαπάνες

2.1 Υπηρεσίες Συμβούλων
- Σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης.
- Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες

2.2 Κατάρτιση
- Δαπάνες πιστοποιημένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ)
- Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων)
- Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη)

 • Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών
 • Υπηρεσίες Συμβούλων

Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται σε 400€ ανά εργαζόμενο επί τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Άρα, η αμοιβή του Συμβούλου κυμαίνεται μεταξύ 8.000 – 19.600€. Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη (ανθρωπομήνες απασχόλησης, αμοιβή συμμετεχόντων, λοιπά έξοδα).

3. Κατάρτιση: O προϋπολογισμός της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με βάση το Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) €, εκ των οποίων πέντε (5) €, ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
- στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού
και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α για εταιρία 49 ατόμων (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας):
Έστω τμήμα εκπαίδευσης 25 απασχολουμένων για 300 ώρες:
25ατ. x 13€ x 300ω = 97.500€ για κατάρτιση
Και 49ατ. x 400€ = 19.600€ για σύμβουλο
Άρα συνολικός προϋπολογισμός: 117.100€

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β για εταιρία 20 ατόμων (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας):
Έστω τμήμα εκπαίδευσης 15 απασχολουμένων για 300 ώρες:
15ατ. X 13€ x 300ω = 58.500€ για κατάρτιση
Και 20ατ. x 400€ = 8.000€ για σύμβουλο
Άρα συνολικός προϋπολογισμός: 66.500€

6. Κριτήρια Αξιολόγησης

6.1. Σκοπιμότητα Πράξης - Συντελεστής: 20%

1. Σαφήνεια της πρότασης

2. Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας.

6.2. Αξιολόγηση – Επιλεξιμότητα - Συντελεστής: 80%

1. Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής – (50%)

2. Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου – (50%)

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη ΔΟΥ.

2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

3. Αντίγραφο Α.Π.Δ. ΙΚΑ σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης.

4. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου ΚΕΚ από ΕΚΕΠΙΣ

5. Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής Προσαρμογής

6. Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

7. Σχέδιο-θεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια Υλοποίησης.

8. Ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:

- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος.
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
- ότι η απαιτούμενη ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.)
- ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στα πλαίσια της Πρόσκλησης Β.

  10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.

  11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.