Ο Όμιλος Amacon

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

Φιλοσοφια

Η ανταγωνιστικότητα και οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από:

 • Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης
 • Την ταχύτητα των αλλαγών
 • Τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό.
Στρατηγικό Στόχος Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αποτελεί:
 • Η διαρκής βελτίωση της Ανταγωνιστικότητάς τους.
Βασικές Στρατηγικές Επιλογές των Επιχειρήσεων για την επίτευξη του στόχου είναι:
 1. Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας:
  • Μέσω «σχεδιασμού ποιότητας» η οποία να προκύπτει από την τεκμηριωμένη έρευνα των αναγκών και προσδοκιών των πελατών
  • Μέσω δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες
  • Μέσω εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης / διοίκησης ποιότητας τα οποία έχουν καθιερωθεί διεθνώς
  • Μέσω διαρκούς αναθεώρησης και τεκμηρίωσης των στρατηγικών επιλογών.
 2. Η διαρκής μείωση της τιμής:
  • Μέσω μείωσης του κόστους ή βελτίωσης της αποδοτικότητας
  • Μέσω διαρκούς βελτίωσης των οργανωτικών συστημάτων και μεθοδολογιών
  • Μέσω διαρκούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 3. Η διαρκής καινοτόμος προσέγγιση των μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας
 4. Η ταχύτητα ανταπόκρισης στις αλλαγές.

Η ανάγκη υποστήριξης των Βασικών Στρατηγικών Επιλογών

Η προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης και ταχείας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των οργανισμών στις ραγδαίες εξελίξεις, δημιουργεί την ανάγκη αξιοποίησης εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών.