AMACON EQI Α.Ε. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

Υπηρεσιες

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- EFQM Model
- ΚΠΑ - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (CAF - Common Assessment Framework)
- Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας
- Corporate Balanced Scorecard (BSC)
- T.P.M. (Total Perfect Manufacturing)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

- Σύστημα Διαχείρισης ΕΚΕ
- ΕΚΕ και το πρότυπο SA 8000
- Κοινωνικός & Περιβαλλοντικός Απολογισμός
- Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI
- Δείκτες - Sustainability Indices
- Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ (UNGC)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

- Σύστημα Διαχείρισης ISO 9001
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000
- Σύστημα Διαχείρισης HACCP
- EN 46000 / ISO 13485
- CE

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Σύστημα Διαχείρισης ως προς ISO 14001
- Σύστημα Διαχείρισης ως προς EMAS
- Σήμανση ECO Label
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Σύστημα Διαχείρισης OHSAS 18001
- Σύστημα Διαχείρισης ΕΛΟΤ 1801

ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

- Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας (Innovation Process Management)
- Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management)
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management)
& το πρότυπο BS 799

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Οργανωτική Δομή
- Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
- Ανάλυση, Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διαδικασιών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Τ.Ρ.Μ. (Total Perfect Manufacturing)
- Lean Management
- 5S
- Διοίκηση & Οργάνωση Παραγωγής
- Βελτιστοποίηση & Ανασχεδιασμός Παραγωγικών Διεργασιών
- Διαχείριση Έργου (Project Management)
- Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.

- Κάλυψη Τεχνικού Ασφαλείας
- Κάλυψη Ιατρού Εργασίας
- Μελέτη Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
- Μετρήσεις Χημικών & Φυσικών Παραγόντων
- Επιμόρφωση σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
- Μελέτες Εργονομίας - Σήμανση Ασφαλείας
- Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων (μελέτη - εξοπλισμός)
- Μέτρα ασφάλειας σε έργα πολιτικού μηχανικού (ΣΑΥ, ΦΑΥ)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - IQSS (INTEGRATED QUALITY SALES SYSTEMS)

MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

*Οργανωτική δομή/τμηματοποίηση
*Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
*Διαδικασίες Πωλήσεων
*Σύστημα Προβλέψεων & Στοχοθεσίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΩΛΗΤΗ

*Σχεδιασμός προετοιμασίας
*Σχεδιασμός προσέγγισης
*«Εργαλεία» υποστήριξης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

*Σύστημα επιλογής
*Σύστημα αξιολόγησης
*Σύστημα ανταμοιβών
*Σύστημα εκπαίδευσης

C.R.M. (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

*Σχεδιασμός διαδικασιών C.R.M.
*Προσδιορισμός παραμέτρων
*Reporting

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ραγδαία εξέλιξη της γνώσης, καθώς και ο ανταγωνισμός που διαρκώς εντείνεται, καθιστούν τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση, αναγκαίο και μόνιμο θεσμό για τις εταιρίες και τα στελέχη που επιθυμούν να βρίσκονται μέσα στις εξελίξεις.

Η AMACON EQI Α.Ε. στα πλαίσια του σκοπού της, έχει αναπτύξει έναν αριθμό σεμιναρίων, προσαρμόζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στους επιστημονικούς χώρους, στους οποίους δραστηριοποιείται.

Η AMACON στα πλαίσια της δραστηριοποίησή της, έχει να επιδείξει αρκετές πρωτιές και καινοτομίες στο Ελληνικό Περιβάλλον, όπως:

  • Ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε σεμινάρια Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000.
  • Ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε σεμινάρια LOGISTICS, έχοντας αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σεμιναρίων Logistics.
  • Είναι η πρώτη και η μόνη που έχει μακροχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών ποιότητας που οδηγεί σε πιστοποιημένη εκπαίδευση από την ASQC.
  • Είναι από τις ελάχιστες εταιρίες που πραγματοποιούν διεπιχειρησιακά σεμινάρια, τα οποία μάλιστα αποσπούν ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια της AMACON που διεξάγονται τόσο διεπιχειρησιακά, όσο και ενδοεπιχειρησιακά, με ιδιαίτερα καλές κριτικές για το υψηλό επίπεδο ποιότητας που τα χαρακτηρίζει, γεγονός που αποδεικνύεται από τις έγγραφες αξιολογήσεις των συμμετεχόντων που βρίσκονται στο αρχείο της εταιρίας μας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε:

  • Ενδοεπιχειρησιακά
  • Διεπιχειρησιακά Βραχυχρόνια: Αυτά προωθούνται με Direct Mail σε 5,000 10,000 επιχειρήσεις.
  • Διεπιχειρησιακά Μακροχρόνια: QTECH Programme.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Στον τομέα των σεμιναρίων η AMACON EQI Α.Ε. έχει την αποκλειστική ευθύνη της έρευνας και ανάπτυξης (R + D) καθώς και της επιλογής και ανάπτυξης συνεργατών.

Ως φορέας οργάνωσης των σεμιναρίων, αξιοποιείται ως συνεργάτης η «αδελφή» εταιρία του ομίλου, AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ως εκπαιδευτές αξιοποιούνται τόσο τα στελέχη της AMACON EQI Α.Ε., όσο και άλλοι εξειδικευμένοι κατά περίπτωση, εξωτερικοί συνεργάτες.