Εκπαίδευση

EQI Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Επαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

FINANCE Χρηματοοικονομική Οργάνωση

Χρηματοοικονομική Οργάνωση

TUV HellasAMACON EQI A.E. & AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 από την


ΕΚΕΠΣAMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το

«Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες - πρόσφυγες» - Κόρινθος

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση προγραμμάτων του έργου «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(στο πλαίσιο της συμβολής του στην ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω της προώθησης της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 300 ώρες Θεωρία
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Νοέμβριος 2009– Φεβρουάριος 2010
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ: 20 άνεργοι μετανάστες - πρόσφυγες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ανεξάρτητο
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σίνα 94 Α, Κόρινθος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 4,50€ / ώρα προκατάρτισης

Συνοπτική Περιγραφή του Αντικείμενου Κατάρτισης

Κεντρικός στόχος του προγράμματος προκατάρτισης είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε άνεργους μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να αρθούν τα διαγνωσμένα γλωσσικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην ελληνική αγορά εργασίας και η ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σύμφωνα με την αρχή του mainstreaming.

Η απόκτηση, εξάλλου, της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Β΄ επιπέδου από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, αναμένεται να αποτελέσει για την προκείμενη ομάδα – στόχο βασικό εφόδιο ένταξης στην θεσμοθετημένη αγορά εργασίας, παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με την ειδικότητά τους και συμμετοχής τους σε ενέργειες παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και προώθησης στην απασχόληση.

Απώτερος σκοπός της ενέργειας είναι οι καταρτιζόμενοι, με το πέρας της να έχουν αποκτήσει:

 • Συνείδηση της δομή και της λειτουργία της ελληνικής γλώσσας καθώς και το ρόλο της στη διαδικασία επικοινωνίας,
 • Εξοικείωση με τις ποικίλες μορφές λόγου, να τις αναγνωρίζουν και να τις συνδέουν με τις συνθήκες επικοινωνίας μέσα στις οποίες παράγονται καθεμία από αυτές,
 • Γνώσεις χρήσης της ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), έτσι που να ανταποκρίνονται με άνεση στις περισσότερες καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις,
 • Γνώσεις χειρισμού του επεξεργασμένου γλωσσικού κώδικα (επίσημη γλώσσα μεγάλων αστικών κέντρων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας) αλλά και τη διάλεκτο / ντοπιολαλιά της περιοχής όπου διαμένουν και εργάζονται,
 • Την προφορά και τον επιτονισμό της ελληνικής γλώσσας, ώστε στην πορεία να μη διαφοροποιούνται εμφανώς από τους φυσικούς ομιλητές,
 • Κομβικές δεξιότητες (keys skills), δηλαδή δεξιότητες διαπραγμάτευσης, συνεργασίας, ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, ανάπτυξης προσωπικού στυλ μάθησης κ.α.
 • Ικανότητα κατανόησης:
  • δημοσίων ανακοινώσεων ή πληροφοριών,
  • μηνυμάτων,
  • ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων,
  • διαφημίσεων, οδηγιών που δίνουν δημόσιοι υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες,
  • γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων, τηλεφωνικών μηνυμάτων.
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε τυπικό ή φιλικό λόγο, σε πολλές επικοινωνιακές περιστάσεις, όπως:
  • να συνδέουν προτάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών,
  • να εκφράζουν βεβαιότητα, δυνατότητα, πιθανότητα, αναγκαιότητα,
  • να εκφράζουν μια μεγάλη ποικιλία συναισθημάτων,
  • να περιγράφουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες,
  • να χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές λόγου,
  • να χειρίζονται προβλήματα επικοινωνίας ζητώντας τη βοήθεια του συνομιλητή-τους.
 • Εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού και των δομών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά:
  • Στην καθημερινή ζωή
  • Στις συνθήκες διαβίωσης
  • Στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικά στην κοινωνική ζωή
  • Σους διοικητικούς θεσμούς και τη δημόσια ζωή

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Οι Εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα, Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση
2. Κοινωνική ζωή και επαφές
3. Απόψεις και κρίσεις /Αισθήματα και Συναισθήματα
4. Τεχνικές λόγου στην Επικοινωνία
5. Δημόσιες και Κρατικές Υπηρεσίες
6. Ταξίδια/ Διαμονή
7. Διατροφή και κατανάλωση
8. Δημόσιοι χώροι(Μουσεία, Θέατρα)
9. Υγεία/ Περίθαλψη
10. Επάγγελμα
11. Στοιχεία αριθμητικών και μαθηματικών εννοιών
12. Διαπολιτισμική Αγωγή
13. Επαναληπτικά - ενισχυτικά μαθήματα

Μεθοδολογία Υλοποίησης Κατάρτισης

Η AMACON Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. δίνει μεγάλη έμφαση στις μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, ειδικά σ' εκείνες στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συνδιαλέγονται απευθείας με τον εκπαιδευτή ή / και με το υλικό.
Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης, βασίζονται στην αρχή της συμμετοχικής εκπαίδευσης και στοχεύουν:

 • στο συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη
 • στην ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων
 • στη σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων (Ατομικά Σχέδια Δράσης)
 • στις αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών-καταρτιζομένων
 • στην ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης (μικρές πρακτικές εργασίας)

Η ουσία της συμμετοχικής εκπαίδευσης βρίσκεται στην ανάπτυξη της συλλογικότητας και της πρωτοβουλίας των εκπαιδευομένων, ως δημιουργικές δυνάμεις της μάθησης.